Voor u ligt de Programmabegroting 2018. Wij presenteren u deze begroting met een dubbel gevoel. Immers, op 1 januari 2018 bestaat onze gemeente precies 40 jaar. Bij een jubileum hoort feestelijk achterom kijken. Een voor de hand liggende conclusie, ware het niet dat we tegelijkertijd aan de vooravond staan van een gemeentelijke fusie met Neerijnen en Lingewaal, precies een jaar later. Tegen die achtergrond past het meer dat we het verleden overlaten aan de geschiedschrijvers en zelf vooral naar de toekomst kijken.

Richting West Betuwe
De focus dient zich wat ons college betreft het komende jaar vooral te richten op de vraag hoe we onze gemeente zo goed mogelijk aan onze opvolgers – de gemeente West Betuwe – overlaten. Op dit moment zijn Raad, college en diverse ambtelijke werkgroepen en harmonisatieteams intensief aan de slag met de noodzakelijke voorbereidingen op de naderende herindeling. Dit legt een groot beslag op de aanwezige capaciteit. Ondertussen moet de dagelijkse dienstverlening gewaarborgd blijven en moeten al lopende projecten hun vervolg krijgen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat u in deze Programmabegroting geen voorstellen voor ambitieus nieuw beleid zult aantreffen. De ‘Stip op de horizon’ zoals die in alle programma’s een invulling krijgt reikt deze keer minder ver dan normaal. Initiatieven die een doorlooptijd tot voorbij 2018 hebben, moeten in de lange termijnagenda West Betuwe een plaats krijgen. De bij de Kadernota aangenomen moties en amendementen zijn in de begroting verwerkt.

Aandachtsgebieden
Een viertal aandachtsgebieden staat ook het komende jaar prominent op onze agenda. We doelen hierbij allereerst op verbetering van de gemeentelijke dienstverlening waarbij we gaan werken aan een meer klantgerichte ontvangst in de hal van het gemeentehuis. Daarnaast gaan we verder met het uitwerken van de uitgesproken ambitie op het terrein van duurzaamheid. Zo komt er een fysiek energieloket waar iedereen terecht kan met vragen en voor praktische tips en adviezen. Ook gaan we door met het al ingezette traject rond het sociale gezicht van onze gemeente. Onze inzet zal zich hierbij vooral richten op het bevorderen van deelname aan sport en cultuur voor inwoners met een lager inkomen en het zo breed mogelijk ondersteunen van mantelzorgers. Tenslotte willen wij proberen dit jaar slagen te maken waar het gaat om de verdere verbetering van de kwaliteit van het centrum van Geldermalsen als verblijfs- en winkelgebied. De aanpak van de Geldersestraat staat hierbij bovenaan de agenda.

Tenslotte
De Programmabegroting 2018 past in de lijn van de afgelopen jaren waarin we met elkaar steeds behoedzaam en realistisch hebben begroot. Het resultaat mag er zijn. Risico’s zijn voldoende afgedekt en de dagelijkse bedrijfsvoering en reservepositie zijn prima op orde.
Wij zijn ervan overtuigd, dat we straks met een gerust hart en ook met enige trots een financieel gezonde gemeente Geldermalsen kunnen overdragen aan de nieuwe gemeente West Betuwe. Dat doen we dan niet met een gevoel van weemoed, maar met volop vertrouwen en enthousiasme richting een nieuw begin.

Burgemeester en wethouder van Geldermalsen
De secretaris, De burgemeester,
J.C. Steurrijs Dr. M.W.M. de Vries