2018

2019

2020

2021

Heroverweging geluidschermen spooromgeving

-200

-20

-20

-20

Opheffen vrachtwagenparkeerplaats Rijnstraat

5

5

5

5

Actualisatie algemene uitkering

332

393

355

388

Achterwege laten inflatiecorrectie OZB 2018

-106

-106

-107

-107

Actualisatie kapitaallasten

30

-90

-9

-56

Actualisatie/verdeling salarislasten

85

84

82

78

Actualisatie/verdeling overhead

369

369

369

369

Beheerplan Begraafplaatsen

-74

pm

pm

pm

Gewijzigde begroting 2018 GGD

0

8

8

8

Vergoeding huur gymvoorzieningen De Lingeborgh

50

50

50

50

Extra lasten peuteropvang

-38

0

0

0

Extra toevoeging aan reserve Sport en bewegen

-33

-34

-35

-36

Extra rentelasten activeren sportvelden

-6

-11

-16

-14

Actualisatie diversebudgetten

-13

-8

-9

-10

Totaal mutaties na vaststelling Kadernota 2017

401

640

673

655

Heroverweging geluidschermen spooromgeving
Het raadsbesluit van 30 mei 2017 over de heroverweging van de geluidschermen levert voor 2018 een extra last op van € 200.000 en vanaf 2019 structureel extra lasten van € 20.000.

Opheffen vrachtwagenparkeerplaats Rijnstraat
Het raadsbesluit van 27 juni 2017 over het opheffen van de parkeerplaats voor vrachtwagens op de Rijnstraat levert structureel een besparing van € 5.000 op.

Actualisatie algemene uitkering
De ramingen van de algemene uitkering in de Programmabegroting 2018 zijn gebaseerd op de Mei-circulaire 2017. De effecten van deze circulaire waren nog niet in de Bloesemrapportage 2017 verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke raadsinformatienotitie van 27 juni 2017 over dit onderwerp.

Achterwege laten inflatiecorrectie OZB 2018
Naar aanleiding van de behandeling van de Kadernota 2017 is besloten om af te zien van een inflatiecorrectie voor de OZB in 2018. Dit ligt in de lijn met de besluitvorming binnen de gemeenten Neerijnen en Lingewaal. Ook deze toekomstige fusiegemeenten zullen niet overgaan tot het verhogen van de OZB-tarieven met een inflatiecorrectie voor 2018.

Actualisatie kapitaallasten
Deze verschillen worden veroorzaakt door de actualisatie van het investeringsprogramma en de gewijzigde toerekening van de rente- en afschrijvingslasten aan de verschillende taakvelden.

Actualisatie/verdeling salarislasten
In de begroting 2018 is er een toename van de toerekening van de salarislasten aan de lopende complexen in de grondexploitatie, riolering en begraafplaatsen. Hierdoor worden er minder lasten toegerekend aan de Algemene Dienst.

Actualisatie/verdeling overhead
Door een wijziging van de regelgeving moeten met ingang van de begroting 2017 de lasten en baten van de overhead op één centrale plek in de begroting worden verantwoord (taakveld 0.4). Hiervoor is gekozen om de overhead transparanter te presenteren. In de begroting 2017 is de toerekening van de overhead aan de lopende complexen binnen de grondexploitatie, riolering/GRP en begraafplaatsen nog niet volledig aangepast aan de gewijzigde regelgeving. Dit heeft in de begroting 2018 plaatsgevonden o.b.v. de (nieuwe) financiële verordening. Hierdoor wordt er € 369.000 meer toegerekend aan de grondexploitatie, riolering en begraafplaatsen ten gunste van de Algemene Dienst.

Beheerplan begraafplaatsen
Door de hogere doorbelasting van overhead aan de begraafplaatsen, moet de toevoeging aan het beheerplan Begraafplaatsen in 2018 met € 74.000 worden verhoogd. Deze hogere lasten kunnen niet gecompenseerd worden door een aanpassing van de tarieven doordat de onderhoudsrechten en graf-rechten door de gemeenteraad zijn bevroren. Voor 2019 en verder wordt e.e.a. meegenomen bij het nog op te stellen (nieuwe) beheerplan voor de gemeente West Betuwe.

Gewijzigde begroting 2018 GGD
De begroting 2018 van de GGD is gewijzigd vastgesteld, waardoor de gevraagde extra structurele bijdrage is verlaagd met € 8.000.

Vergoeding huur gymvoorzieningen De Lingeborgh
De gemeente stelt de schoolbesturen (financieel) in staat om gebruik te maken van gymvoorzieningen. Hetzij door middel van het beschikbaar stellen van een éénmalige investeringsbijdrage voor een eigen gymzaal bij de school, dan wel door het vergoeden van een (gedeelte) van de huur. De vergoeding aan de Lingeborgh voor de gymvoorzieningen kan structureel met € 50.000 worden verlaagd.

Extra lasten peuteropvang
Voor de uitvoering van het gemeentelijke beleid voorschoolse voorzieningen is er in 2018 sprake van een incidenteel tekort van € 37.612. Vanaf 2019 zijn er voldoende middelen aanwezig voor de uitvoering van het beleid.

Extra toevoeging aan bestemmingsreserve Sport en bewegen
Door de rentenotitie van de commissie BBV wordt er aan het taakveld sportaccommodaties minder kapitaallasten toegerekend. Dit voordeel op de kapitaallasten (oplopend van € 33.000 in 2018 tot € 36.000 in 2021) wordt extra toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sport en bewegen.

Extra rentelasten activeren sportvelden
Met ingang van 2017 mogen de renovaties van de sportvelden niet meer ineens ten laste van een voorziening worden gebracht, maar moeten deze uitgaven worden geactiveerd. Vervolgens worden deze uitgaven gedurende de gebruiksperiode, samen met de rentelasten, toegerekend aan het taakveld sportaccommodaties.

Actualisatie diverse budgetten
De actualisatie van de budgetten heeft betrekking op o.a. de leges van burgerzaken en begraafplaatsen.