Inleiding

Het totale pakket van de gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in 2018 uit elf verschillende belastingen/heffingen, welke gelegitimeerd worden door een door de gemeenteraad, of ander bevoegd orgaan, vastgestelde belastingverordening.

Voor de hoogte van de belastingtarieven en de leges gelden de volgende uitgangspunten:

  • Voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden.
  • Streven naar een volledige kostendekking bij leges en andere rechten.
  • De gemeentelijke belastingen, welke onderdeel uitmaken van de woonlasten, te handhaven op het niveau van 2017.

Als uitgangspunt voor de raming van de belastinginkomsten wordt uitgegaan van de thans geldende, door de gemeenteraad vastgestelde, tarieven en de huidige kaderstellende nota lokale heffingen 2011-2014 (Nota lokale heffingen), vastgesteld in de raadsvergadering van 27 september 2011, nummer 13. Op dit moment is er (nog) geen actuelere nota en worden de uitgangspunten uit de eerder vastgestelde nota gecontinueerd.

In de door de gemeenteraad op 27 juni 2017, onder nummer 19, vastgestelde Kadernota 2017 is vastgelegd dat de inflatiecorrectie, op basis van een prognose van het Centraal Economisch Plan (CEP 2017), wordt geschat op 1,4%.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 september 2008 besloten het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om Geldermalsen per 1 januari 2009 toe te laten treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel. Het bovenstaande betekent dat de BSR vanaf 1 januari 2009 de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), de heffing, invordering en kwijtschelding van de onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting en rioolheffing verzorgt. Met ingang van het belastingjaar 2017 voert BSR ook de per 1 januari 2017 ingevoerde reclamebelasting uit.

De gemeente Geldermalsen gaat per 1 januari 2019 op in de nieuw te vormen gemeente West Betuwe. Ook de gemeenten Neerijnen en Lingewaal gaan op in deze nieuwe gemeente.
Tijdens een overleg is besloten om voor de gemeentelijke belastingen, welke onderdeel uitmaken van de woonlasten, de inflatiecorrectie voor 2018 achterwege te laten. Dit is in de lijn met de besluitvorming binnen de gemeente Neerijnen en Lingewaal. Ook deze toekomstige fusiegemeenten zullen niet overgaan tot het verhogen van deze belastingen. Het betreft voor Geldermalsen de onroerende-zaakbelastingen en de rioolheffing.

Bij de heffingen/rechten (rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, marktgelden, leges en afvalstoffenheffing) is er een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke taak. Bij deze heffingen/rechten mogen de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde kosten van de gemeente voor de uitoefening van de taak. Het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft aan dat er in de begroting 2018 een andere wijze van toerekening van de overhead en de rente moet plaatsvinden. De nieuwe toerekeningssystematiek kan gevolgen hebben voor de kostendekkendheid van de hierboven genoemde heffingen/rechten. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen van de nieuwe toerekeningssystematiek zullen zijn. In het raadsvoorstel van 19 december 2017, waarin de belastingtarieven 2018 worden voorgelegd, zal de gemeenteraad over dit onderwerp nader worden geïnformeerd.

De heffing, invordering en inzameling van de afvalstoffenheffing is door de gemeente ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Rivierenland (Avri). De Avri was tot 1 januari 2016 onderdeel van de Regio Rivierenland. Op 1 januari 2016 is de Avri uit de Regio Rivierenland getreden en als een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling verder gegaan.

Selecteer een onderwerp