Inleiding

Het grondbeleid is in hoofdzaak facilitair. Daarbij wordt een flexibele en marktgerichte houding ingenomen om in te kunnen (blijven) spelen op de plaatselijke behoefte. Als het nodig is voor maatschappelijke doelstellingen en/of specifiek gemeentelijke taken vervult de gemeente een actieve rol bij het aankopen van vastgoed/grond. Het college heeft een mandaat om proactief strategische aankopen te kunnen realiseren.

Bij private ontwikkelingen op ruimtelijk gebied, wordt gestreefd naar een optimaal kosten verhaal en het sluiten van een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer.

Wettelijke instrumenten voor grondbeleid zijn opgenomen in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet.

Selecteer een onderwerp