Programma Totaal

Stip op de horizon

‘Meedoen in de samenleving’ is het motto van dit programma.

Geldermalsen zet in op een samenleving waarin iedereen mee kan doen, een inclusieve gemeente heet dat. Dat vertaalt zich onder meer in een ruimhartig minimabeleid, een breed samengesteld Kernteam met oog en oor voor inwoners die extra ondersteuning nodig hebben en het initiëren en actief meedoen in projecten op het gebied van bevordering van gezondheid, sport en educatie.

De gemeente brengt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij elkaar en wil waardevolle initiatieven uit de gemeenschap ondersteunen. We willen ruimte geven voor de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. De dorpen bepalen zoveel als mogelijk hun eigen leefbaarheidsagenda. De komst van Dorpsplannen, van en door het dorp gemaakt, worden financieel gestimuleerd.

Sinds 2015 heeft de gemeente nog meer verantwoordelijkheid gekregen binnen het sociale domein. De transformatie hierbinnen is echter nog lang niet klaar en feitelijk pas begonnen. De gemeente – al dan niet op de achtergrond – stimuleert en vervult zo nodig de rol van regisseur. De transformatie gaat daarmee vorm krijgen en draagt bij aan het sociale gezicht van Geldermalsen.

Relevante ontwikkelingen en trends

De transformatie in het sociale domein
Het proces van de transformatie in het sociaal domein is in volle gang en gaat het sociale gezicht van Geldermalsen vorm geven. Ook moet de transformatie meer leiden naar de inclusieve gemeente. De taken en verantwoordelijkheden voor jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet vragen de komende jaren onze volle aandacht. Zo wordt op landelijk niveau beleid- en regelgeving steeds meer aangescherpt door ervaringen en jurisprudentie.

Dorps en wijkgericht werken/ Burgerparticipatie
De maatschappelijke tendens is om dorpen meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving te geven en dit vanuit gemeenten ook te stimuleren. Binnen Geldermalsen geven we hier vorm aan door onder meer het stimuleren van het opstellen van dorpsplannen en de aanwezigheid van dorpsambtenaren.

De toekomst van peuteropvang
Er spelen momenteel een aantal ontwikkelingen op het gebied van voorschoolse voorzieningen:

1. Wet harmonisatie voorschoolse voorzieningen
1 januari 2018 is de beoogde invoeringsdatum van de Wet harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Deze wet regelt dat peuterspeelzaalwerk en kinderopvang worden geharmoniseerd. Het peuter-speelzaalwerk wordt niet meer als zelfstandige categorie in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen opgenomen. Er is straks geen verschil meer in de financieringsstromen en kwaliteitseisen voor de kinderopvang (0-4 jaar) en het peuterspeelzaalwerk (peuteropvang 2,5 - 4 jaar). Voor beide voorzieningen kunnen werkende ouders kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

2. Bestuursafspraken VNG en het rijk
In 2016 hebben het rijk en de VNG bestuursafspraken gemaakt om in de periode 2017-2021 voor alle peuters een plek in de voorschoolse voorzieningen/peuteropvang te realiseren.

3. Onderwijsachterstandenbeleid
Sinds 30 mei jl. is bekend dat het onderwijsachterstandenbeleid met dezelfde beleidsuitgangspunten gecontinueerd wordt in 2018. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Het huidige beleid wordt met één jaar verlengd (met een bezuiniging van 7-11%) en de nieuwe regering zal beslissen over de verdeling van het onderwijsachterstanden budget voor 2019 en verder. Landelijk zal in 2018 € 65 miljoen bezuinigd worden op het onderwijsachterstandenbeleid. Voor Geldermalsen betekent dit waarschijnlijk een bezuiniging van ongeveer € 12.000.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat gemeenten hun beleid ten aanzien van voorschoolse voorzieningen moeten herzien. Subsidie voor exclusief de peuterspeelzaal organisaties is niet meer mogelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor een aanbod voorschoolse voorzieningen voor alle peuters. Het aanbod moet adequaat en financieel toegankelijk zijn. Omdat werkende ouders kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen bij de Belastingdienst, zal de gemeente peuters uit kostwinnersgezinnen in een regeling moeten voorzien die ook voor deze peuters de peuteropvang financieel toegankelijk maakt.

Het streven van gemeenten moet erop gericht zijn dat alle peuters een voorschoolse voorziening/peuteropvang bezoeken en dat er een extra aanbod is voor peuters die dat nodig hebben (voor- en vroegschoolse educatie, vve).

Kwaliteitsslag kinderopvang - Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
Naast bovenstaande ontwikkelingen rondom voorschoolse voorzieningen, zijn GGD GHOR Nederland en de VNG ook bezig met een grote kwaliteitsslag binnen de kinderopvang. Het doel van Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk; de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast. Omdat sommige kwaliteitseisen niet zomaar losgelaten kunnen worden, is ervoor gekozen om in 2017 eerst te starten met een aantal pilots, om te kunnen experimenteren met de nieuwe insteek. Daarna moet blijken welke kwaliteitseisen per 1 januari 2018 definitief gaan veranderen in de wet en hoe het toezicht en de handhaving hierop vormgegeven moet worden.

Voor 2018 kan het dus zijn dat deze ontwikkelingen binnen de kinderopvang gevolgen hebben voor de urenverdeling van en afspraken met de GGD.

Relatie met andere programma's

Tussen de programma’s in deze begroting bestaan onderlinge relaties.

Programma 3 (Leefbaarheid, welzijn en zorg) en programma 2 (Wonen, werken en bedrijven) heeft diverse dwarsverbanden zoals:

 • (preventieve) woningaanpassingen
 • verschillende woon/zorg-initiatieven

De samenhang met programma 4 (Landschap, verkeer en openbare ruimte) komt naar voren bij:

 • dorpsplannen
 • onderwijsgebouwen
 • vervoer
 • speelvoorzieningen
 • sportvelden

Inleiding

Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
 • Wat willen we bereiken?
 • Wat gaan we daarvoor doen?
 • Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
 • Wat zijn de risico's?

Speerpunten

Indicatoren

Hieronder staan de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers van waarstaatjegemeente.nl zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit toeneemt. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. De meest actuele cijfers vindt u op waarstaatjegemeente.nl.

Indicatoren Leefbaarheid, welzijn en zorg

Indicator

Eenheid

Periode

Geldermalsen

Nederland

Absoluut verzuim

aantal per 1.000 leerlingen

2016

1,93

2,01

Relatief verzuim

aantal per 1.000 leerlingen

2016

19,07

26,88

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het vo en mbo onderwijs

2014

1,3

2,0

Niet-sporters

% niet wekelijkse sporters

2014

52,2

49,9

Banen

aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd
15-64 jaar

2016

903,5

744

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2015

1,24

1,45

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2015

2,63

6,58

Netto arbeidsparticipatie

% mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft

2016

68,2

65,8

Personen met een bijstandsuitkering

aantal per 10.000 inwoners

2016

17,7

41,3

Lopende re-integratievoorziening

aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2016

113

255

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

8,7

10,7

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

0,5

1,2

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2016

0,5

0,5

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

aantal per 10.000 inwoners

2016

gegevens niet beschikbaar

62

Inleiding

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Beleidskader

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Geldig tot

Beleidsnotitie Wmo en jeugdzorg 2017-2020

gemeenteraad

4e kwartaal 2016

eind 2020

Algemene subsidieverordening voor maat-schappelijke activiteiten 2014

gemeenteraad

22 april 2014

geen einddatum

Nadere regels subsidie maatschappelijke activiteiten 2014

college

13 september 2014

geen einddatum

Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ Wmo,

gemeenteraad

22 april 2014

jaarlijkse herziening

Lokale sturing en bekostiging Jeugdzorg&Wmo

gemeenteraad

27 mei 2014

jaarlijkse herziening

Start en inrichting Sociale Kernteams (Groeinota Sociale Kernteams)

gemeenteraad

27 mei 2014

geen einddatum

Verzekering risico’s transities Wmo en Jeugd

gemeenteraad

1 juli 2014

jaarlijkse herziening

Verordening Jeugdhulp 2015 Geldermalsen

gemeenteraad

oktober 2014

geen einddatum

De regionale visie op het sociale domein ‘De samen redzame samenleving’

gemeenteraad

26 februari 2013

geen einddatum

Lokale visie op het sociale domein ‘Naar een vitale samenleving’

gemeenteraad

26 februari 2013

geen einddatum

Contouren in ontwikkeling. Naar een samen redzame samenleving

gemeenteraad

oktober 2013

geen einddatum

Privacyprotocol

college

januari 2015

geen einddatum

Notitie wonen en zorg

gemeenteraad

oktober 2013

2020

Tweede fase Lekker Thuis Wonen (Opplussen woningen, voorbereid op de toekomst)

college

30 oktober 2012

geen einddatum

Meldpunt informele zorg

college

december 2007

geen einddatum

Heroverweging combinatiefuncties (aantal)

college

september 2011

geen einddatum

Visie op Sport en bewegen

gemeenteraad

27 oktober 2015

geen einddatum

Activiteitenplan Sport en Bewegen 2026-2018

gemeenteraad

31 mei 2016

2018

JOGG nota

gemeenteraad

24 november 2015

geen einddatum

Nota Kunstgras

gemeenteraad

1 maart 2016

geen einddatum

Beleidsnota Kunst I en II

gemeenteraad

2006 en 2008

geen einddatum

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten
en Stichting Openbare bibliotheek

gemeenteraad

september 2005

geen einddatum

Convenant uitvoering Bibliotheekwerk 2015-2018

gemeenteraad

25 november 2014

2018

Subsidieverordening Openbare bibliotheek Rivierenland

gemeenteraad

juni 2007

geen einddatum

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Geldermalsen 2015

gemeenteraad

3 maart 2015

geen einddatum

Procedure overleg onderwijshuisvesting gemeente Geldermalsen 2011

gemeenteraad

juni 2011

geen einddatum

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs

gemeenteraad

1 maart 2016

geen einddatum

Convenant voor- en vroegschoolse educatie

gemeente, scholen, voor- schoolse voorzieningen

februari 2014

geen einddatum

Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen 2011

gemeenteraad

juni 2011

geen einddatum

Nota Handhaving en toezicht kinderopvang

college

november 2016

geen einddatum

Vaststellen zonetarief Regiotaxi

college

24 januari 2012

geen einddatum

Startnotitie Pilot Dorpsplannen

gemeenteraad

mei 2011

geen einddatum

Verordening Inburgering Geldermalsen 2010

gemeenteraad

september 2010

geen einddatum

Verordening Antidiscriminatievoorziening

gemeenteraad

september 2010

geen einddatum

Nota Lokaal antidiscriminatiebeleid 2015

gemeenteraad

oktober 2015

geen einddatum

Inhoudelijk model voor een regionale infrastructuur werk en inkomen (RIW)

gemeenteraad

26 maart 2013

geen einddatum

Beleidsregels terug- en invordering Wwb Ioaw Ioaz gemeente Geldermalsen

college

28 mei 2013

geen einddatum

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

gemeenteraad

oktober 2014

geen einddatum

Beleidsregels bijzondere bijstand als lening en drempelbedrag bijzondere bijstand 2012

college

2 augustus 2011

geen einddatum

Beleidsregels bij bijstandverlening onder verband van krediethypotheek en pandrecht

college

17augustus 2004

geen einddatum

Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, en Ioaz 2015

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening Cliëntenparticipatie

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening individuele inkomenstoeslag

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Handhavingsplan Participatiewet 2015-2019

gemeenteraad

16 december 2014

2019

Re-integratieverordening

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening individuele studietoeslag

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening loonkostensubsidie

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening Tegenprestatie

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Beleidsregels Reïntegratie en loonkosten-subsidie

college

24 maart 2015

geen einddatum

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag

college

24 maart 2015

geen einddatum

Beleidsplan Tegenprestatie

college

24 maart 2015

geen einddatum

Beleidsregel Kostendelersnorm

college

24 maart 2015

geen einddatum

Collectieve ziektekostenverzekering

college

december 2006

geen einddatum

Organisatorisch model voor de regionale infra-structuur werk en inkomen (RIW)

gemeenteraad

25 februari 2014

geen einddatum

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Geldermalsen

gemeenteraad

oktober 2014

geen einddatum

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet

college

23 december 2014

geen einddatum

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

college

december 2014

geen einddatum

Besluit jeugdwet Geldermalsen 2015

college

december 2014

geen einddatum

2e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

gemeenteraad

26-04-2016

geen einddatum

Nadere regeling Mantelzorgcompliment Geldermalsen

college

24-05-2016

geen einddatum

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein

gemeenteraad

01-03-2016

geen einddatum

Uitvoeringsagenda transformatie sociaal domein

gemeenteraad

26-04-2016

geen einddatum

Beleid dorpshuizen in de gemeente Geldermalsen

gemeenteraad

28-04-2015

2019

Kadernota kunst, cultuur en erfgoed 2017 - 2020

gemeenteraad

31-01-2017

2020

Beleidsplan schuldhulpverlening

gemeenteraad

27 juni 2017

2018

Verordening culturele en sportieve deelname

gemeenteraad

2 juni 2017

geen einddatum

Beleidsregels Gebruikelijke hulp Jeugdhulp gemeente Geldermalsen 2017

college

mei 2017

geen einddatum

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.

Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Leefbaarheid, welzijn en zorgRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV (incl. reserves)201620172018201920202021
Lasten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves388437302313319318
3.4Economische promotie202228282828
4.2Onderwijshuisvesting2.0892.1361.7522.1382.2642.293
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken1.3901.2781.3481.4151.4241.445
5.1Sportbeleid en activering335212108103103103
5.2Sportaccommodaties334391455476471468
5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie7387121120121120
5.5Cultureel erfgoed111010101010
5.6Media730728707706706706
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie207171156156156156
6.1Samenkracht en burgerparticipatie3.9873.7203.1463.1073.1063.106
6.2Wijkteams382281745694716716
6.3Inkomensregelingen6.2894.6355.6585.6935.6995.639
6.4Begeleide participatie2.3802.5652.2152.1362.0762.048
6.5Arbeidsparticipatie278200243205223268
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)618450664664664664
6.71Maatwerkdienstverlening 18+2.9664.6003.6783.6283.6663.734
6.72Maatwerkdienstverlening 18-2.8112.2363.0843.0553.0513.067
6.81Geëscaleerde zorg 18+0049494949
6.82Geëscaleerde zorg 18-1.2931.6401.4401.4401.4401.440
7.1Volksgezondheid1.1491.0731.0921.0621.0621.062
Totaal Lasten27.73026.87227.00127.19827.35427.440
Baten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves3119596126158156
3.4Economische promotie242424242424
4.2Onderwijshuisvesting644350505050
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken209187218303303303
5.1Sportbeleid en activering000000
5.2Sportaccommodaties42384444
5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie000000
5.5Cultureel erfgoed000000
5.6Media464448484848
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie000000
6.1Samenkracht en burgerparticipatie984776789789789789
6.2Wijkteams000000
6.3Inkomensregelingen3.3963.0823.6873.7553.7733.751
6.4Begeleide participatie61600000
6.5Arbeidsparticipatie000000
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)000000
6.71Maatwerkdienstverlening 18+434438335335335335
6.72Maatwerkdienstverlening 18-000000
6.81Geëscaleerde zorg 18+000000
6.82Geëscaleerde zorg 18-000000
7.1Volksgezondheid000000
Totaal Baten6.0884.9275.2515.4345.4845.460
Exploitatieresultaat na bestemming-21.644-21.946-21.747-21.762-21.870-21.981

De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.

Leefbaarheid, welzijn en zorgRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV mutaties reserves201620172018201920192021
Toevoegingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves388388302313319318
Totaal toevoegingen388388302313319318
Onttrekkingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves3119596126126156
Totaal onttrekkingen3119596126126156
Saldo mutaties reserves7878206186161163