EMU-saldo

Toelichting bij het EMU-saldo :
In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) is opgenomen dat gemeenten en provincies ten opzichte van het Rijk een gelijkwaardige inspanningsplicht leveren voor het bereiken van het begrotingsevenwicht. Door Europese regelgeving mogen EU-lidstaten namelijk maximaal een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor gemeenten en provincies. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat gemeenten hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

In bovenstaande EMU-saldo berekening van gemeenten wordt inzicht gegeven in het vorig begrotingsjaar (2017), het huidige begrotingsjaar (2018) en de volgende begrotingsjaren (2019 t/m 2021). De EMU-saldi voor de gemeente Geldermalsen zijn alle jaren positief, zodat wij voldoen aan de inspanningsplicht uit de Wet HOF.