Programma Totaal

Stip op de horizon

De gemeente Geldermalsen wil een groene gemeente zijn waar het prettig wonen en werken is. Dit vraagt telkens om een zorgvuldige afweging. Via het herindelingsontwerp en op termijn de Omgevingsvisie voor West Betuwe wordt in dit kader een stip op de horizon geplaatst. Ook vraagt de steeds sneller veranderende samenleving om flexibel inspelen op actuele ontwikkelingen.

Voor de toekomst willen we grondexploitaties realiseren met beperkte en voor de gemeente beheersbare risico’s. Nu staat de grondexploitatie van de Plantage nog steeds fors onder druk. Dit vergt extra inspanning van ons. Hoge prioriteit heeft woningbouw in de Plantage, aandacht voor de starter op de woningmarkt en de bouw van extra sociale huurwoningen.

Zowel de gemeente Geldermalsen als de toekomstige gemeente West Betuwe wil als gemeente (organisatie, bedrijven én inwoners) in 2030 energieneutraal zijn. Dit is uitgesproken in de gemeentelijke duurzaamheidsvisie (Geldermalsen) en het herindelingsadvies voor West Betuwe.

Voor het economisch klimaat heeft onze gemeente het ontwikkelen van (hoogwaardige) werkgelegenheid hoog in het vaandel met de drie regionale speerpunten agribusiness, toerisme & recreatie en logistiek. Ondernemers krijgen in onze gemeente de ruimte. We investeren in het aantrekkelijker maken van het centrum van Geldermalsen.

Relevante ontwikkelingen en trends

Ruimtelijke Ordening

Uitstel invoering Omgevingswet
De minister heeft aangekondigd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De geplande datum van 1 juli 2019 wordt verlaten en verwacht wordt dat het uitstel minimaal een jaar zal zijn. Een nieuwe datum is nog niet genoemd ten tijde van het schrijven van deze begroting. Ondanks het uitstel van de invoeringsdatum is het noodzakelijk om voortgang te boeken om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe wet. Consequenties van de wetswijziging zijn immers groot. Van gemeenten wordt verwacht dat ze nieuwe instrumenten gaat gebruiken, meer lokale beleidsvrijheid op een verantwoorde manier gaat invullen én er wordt gesproken over een grote cultuuromslag. Van gemeenten wordt een (nog) coöperatieve opstelling verwacht ten aanzien van ontwikkelingen in het fysieke domein.

Woningmarkt

Algemeen
Het afgelopen jaar is de woningmarkt landelijk flink aangetrokken. De druk op de huurwoningenmarkt blijft. Er zijn wel regionaal grote verschillen. Terwijl in de grote steden de vraag en de verkoopprijzen sterk toenemen, groeit de vraag in het landelijk gebied iets minder snel. Ook in Geldermalsen trekt de markt voor koopwoningen aan. Er is meer vraag naar woningen in alle categorieën, maar de ontwikkeling van de huizenprijzen blijft nog achter op landelijke ontwikkelingen.

De Plantage
In het laatste cluster dat in de zomer van 2017 in verkoop is gegaan zijn duurdere woningen in verkoop gebracht. De verwachting is dat deze trend zich de komende tijd zal doorzetten en dat er meer ruimte ontstaat om grotere/duurdere woningen en in de Plantage te realiseren.

Economie

Optimaliseren digitale infrastructuur
Voor het buitengebied loopt een regionaal project breedband. Inmiddels is vanuit de Europese Commissie toestemming om in een overheidsmodel breedband beschikbaar te maken, nu de markt het ontsluiten van breedband in het buitengebied niet oppakt. Wanneer eind 2017/begin 2018 regionaal en lokaal (in de gemeenteraad) de besluiten worden genomen over de organisatie en financieringsvorm waarin het overheidsmodel gegoten wordt, kan de aanleg van breedband in het buitengebied in 2018 van start gaan.

Relatie met andere programma's

Tussen de programma’s in deze begroting bestaan onderlinge relaties.

De integrale aanpak van (grote) projecten vraagt veel afstemming tussen de werkzaamheden die vallen binnen dit programma en de programma’s 3 (Leefbaarheid, welzijn en zorg) en 4 (Landschap, verkeer en openbare ruimte).

Ontwikkelingen in het grondbeleid en de actieve grondexploitaties staan beschreven in de paragraaf Grondbeleid.

Inleiding

Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
  • Wat zijn de risico's?

Speerpunten

Indicatoren

Hieronder staan de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers van waarstaatjegemeente.nl zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit toeneemt. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. De meest actuele cijfers vindt u op waarstaatjegemeente.nl.

Indicatoren Wonen, werken en bedrijven

Indicator

Eenheid

Periode

Geldermalsen

Nederland

Bruto gemeentelijk product

verhouding tussen verwacht en gemeten product

2013

86

100

Vestiging (van bedrijven)

aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

2016

162,8

134,0

Functiemenging

%

2016

58,9

52,1

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

1,4

11,8

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2014

4,6

6,0

Demografische druk

%

2017

77,5

69,0

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

2015

139

200

Inleiding

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Beleidskader

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Geldig tot en met

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

rijk

maart 2012

2040

Provinciale Omgevingsvisie

provincie

juli 2014

niet bepaald

Lekker leven langs de Linge, Structuurvisie gemeente Geldermalsen 2009 - 2015 en Ruimtelijke Fondsen

gemeenteraad

februari 2010

2015*

Malsen aan de Linge

gemeenteraad

maart 2012

2025

Duurzaamheidsvisie

gemeenteraad

november 2016

2030

Windvisie

gemeenteraad

juli 2013

geen einddatum

Masterplan Centrum

gemeenteraad

december 2009

geen einddatum

Structuurvisie De Plantage

gemeenteraad

maart 2009

2025

Landgoed voor Landschap

gemeenteraad

2009

geen einddatum

Nota grondbeleid

gemeenteraad

september 2016

2020

Bestemmingsplannen voor het hele grondgebied van Geldermalsen

gemeenteraad

divers

divers

Coördinatieverordening

gemeenteraad

mei 2012

geen einddatum

Bouwverordening

gemeenteraad

februari 2013

geen einddatum

Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandsnota)

gemeenteraad

maart 2017

geen einddatum

Erfgoedverordening

gemeenteraad

februari 2013

geen einddatum

Subsidieverordening onderhoud monumenten Geldermalsen

gemeenteraad

november 2003

geen einddatum

Cultuurhistorische waardekaart en beschrijving

college

oktober 2014

geen einddatum

Archeologiebeleid

gemeenteraad

herziening 2015

geen einddatum

Visie Wonen 2016-2024

gemeenteraad

juni 2016

2024

Notitie Wonen en Zorg

gemeenteraad

januari 2014

geen einddatum

Regionale Woonagenda

provincie en gemeenten

derde kwartaal 2016

2024

Prestatieafspraken Kleurrijk Wonen

college

november 2016

2022

Regionaal Ambitiedocument

gemeenteraad

maart 2016

2020

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

gemeenteraad

mei 2016

herijking 2018

Beleidsnotitie bedrijventerreinen 2011-2030 (geïntegreerd in bestemmingsplan bedrijventerreinen Geldermalsen)

gemeenteraad

juni 2016

juni 2026

* geen fatale termijn voor de doorwerking van de nota's, worden als input meegegeven aan Omgevingsvisie West Betuwe

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.

Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Wonen, werken en bedrijvenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV (incl. reserves)201620172018201920202021
Lasten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves1.1486.0843.543136142142
0.64Belastingen overig000000
3.1Economische ontwikkeling170275158165165165
3.2Fysieke bedrijfsinfrastructuur6589.72867543636
3.3Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen584279797979
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken6105555
5.4Musea007777
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie1505930303030
7.4Milieubeheer621504735547547547
8.1Ruimtelijke Ordening811137586586586586
8.2Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)3.6644.6563.5543.5713.1523.816
8.3Wonen en bouwen1.2951.2471.4261.3651.3651.365
Totaal Lasten8.58122.74210.7986.4956.1146.778
Baten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves17169657475515522
0.64Belastingen overig0040404040
3.1Economische ontwikkeling000000
3.2Fysieke bedrijfsinfrastructuur3.02815.5113.937484848
3.3Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen434547474747
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken000000
5.4Musea000000
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie1505555555555
7.4Milieubeheer-544444
8.1Ruimtelijke Ordening222133133133133133
8.2Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)6.9624.5763.0033.0202.5933.250
8.3Wonen en bouwen850622622622622622
Totaal Baten11.42121.0158.4984.4444.0574.721
Exploitatieresultaat na bestemming2.839-1.726-2.301-2.051-2.057-2.057

De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.

Wonen, werken en bedrijvenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV mutaties reserves201620172018201920192021
Toevoegingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves1.1481.1483.543136142142
Totaal toevoegingen1.1481.1483.543136142142
Onttrekkingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves17169657475475522
Totaal onttrekkingen17169657475475522
Saldo mutaties reserves9779772.887-339-373-381