Overzicht baten en lasten

Programma (excl. reserves)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

570

8.598

-8.029

754

12.112

-11.358

524

11.181

-10.656

Wonen, werken en bedrijven

11.249

7.432

3.816

20.946

16.658

4.288

7.841

7.256

585

Leefbaarheid, welzijn en zorg

5.776

27.343

-21.567

4.831

26.433

-21.602

5.156

26.698

-21.542

Landschap, verkeer en openbare ruimte

6.319

11.548

-5.230

5.738

10.008

-4.270

5.754

9.694

-3.941

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

42.958

416

42.541

46.028

4.511

41.516

43.280

929

42.351

Saldo baten en lasten

66.871

55.338

11.532

78.298

69.723

8.575

62.555

55.758

6.797

Mutaties reserves

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

1.534

1.317

217

734

743

-10

611

698

-87

Wonen, werken en bedrijven

171

1.148

-977

69

6.084

-6.014

657

3.543

-2.887

Leefbaarheid, welzijn en zorg

311

388

-78

95

437

-343

96

302

-206

Landschap, verkeer en openbare ruimte

3.977

4.251

-274

457

444

13

474

1.007

-532

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.819

6.484

-2.665

709

2.311

-1.602

490

2.570

-2.080

Mutaties reserves

9.812

13.588

-3.776

2.063

10.018

-7.955

2.328

8.121

-5.793

Geraamd resultaat

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

76.683

68.927

7.756

80.361

79.741

619

64.883

63.879

1.004

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Programma (excl. reserves)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

524

11.033

-10.509

524

10.769

-10.245

524

10.795

-10.270

Wonen, werken en bedrijven

3.969

6.360

-2.391

3.542

5.972

-2.430

4.199

6.636

-2.438

Leefbaarheid, welzijn en zorg

5.308

26.884

-21.576

5.326

27.035

-21.709

5.304

27.121

-21.817

Landschap, verkeer en openbare ruimte

5.782

13.219

-7.437

5.811

10.091

-4.281

5.841

10.131

-4.291

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

43.879

1.415

42.464

44.214

1.725

42.490

44.577

2.103

42.474

Saldo baten en lasten

59.463

58.911

551

59.418

55.593

3.825

60.445

56.786

3.659

Mutaties reserves

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

492

651

-159

335

649

-313

322

649

-326

Wonen, werken en bedrijven

475

136

339

515

142

373

522

142

381

Leefbaarheid, welzijn en zorg

126

313

-186

158

319

-161

156

318

-163

Landschap, verkeer en openbare ruimte

4.175

991

3.184

498

480

18

504

483

20

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

0

2.652

-2.652

0

2.656

-2.656

0

2.659

-2.659

Mutaties reserves

5.269

4.743

526

1.506

4.245

-2.739

1.504

4.251

-2.747

Geraamd resultaat

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

64.732

63.655

1.077

60.923

59.838

1.085

61.949

61.037

912

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.