Programma Totaal

Stip op de horizon

Eind juni is het door de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vastgestelde Herindelingsadvies voor de nieuw te vormen gemeente West Betuwe, voorzien van een positief advies door Gedeputeerde Staten, doorgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit moet resulteren in een wetsontwerp en vaststelling door de Tweede en Eerste Kamer in 2018 gericht op een bestuurlijke herindeling per 1 januari 2019. Voor de drie gemeenten staat het begrotingsjaar 2018 in het teken van de verdere uitwerking van het herindelingsadvies. Inmiddels heeft de ministerraad, op voorstel van de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met de aanbieding van negen herindelingsvoorstellen aan de Raad van State waaronder die voor de nieuwe gemeente West Betuwe.

In de aanloop naar de besluitvorming over het principebesluit is samen met de gemeenten Neerijnen en Lingewaal gestart met het opstellen van een visie op dienstverlening. Deze gezamenlijke visie (afronding in 2017) is de leidraad voor de implementatie van de dienstverlening binnen de gemeente West Betuwe.

Relevante ontwikkelingen en trends

Wet open overheid
Op 19 april 2016 stelde de Tweede Kamer het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) vast. De nieuwe wet vervangt de Wet openbaarheid bestuur. Het doel van de Woo is om overheden transparanter te maken. Het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling wordt daarmee beter gediend.

Volgens het wetsvoorstel hebben burgers recht op toegang tot publieke informatie en het hergebruik van die informatie. Overheden moeten uit eigen beweging bepaalde soorten informatie openbaar maken. Overheden gaan een register bijhouden van hun documenten en datasets. Dit register moet 24 uur per dag online beschikbaar zijn.

De behandeling in de Eerste Kamer is doorgeschoven naar 2017 vanwege de impactanalyses die in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn opgesteld. De impactanalyse die betrekking heeft op de Rijksoverheid, heeft als conclusie dat de slaagkans van de implementatie laag is. Dat wordt veroorzaakt door de ICT-problematiek. Daarnaast gaat het wetsvoorstel gepaard met hoge invoeringskosten en hoge structurele kosten. In juni 2017 is de impactanalyse die betrekking heeft op o.a. gemeenten, provincies en andere medeoverheden toegestuurd aan de Eerste Kamer. De conclusie is dat de éénmalige aanloopkosten voor investeringen en opleiding tenminste 1 miljard euro bedragen en de structurele kosten enkele honderden miljoenen. Uit beide rapporten blijkt dat de inhoudelijke uitgangspunten van het wetsvoorstel niet ter discussie staan. De uitvoerbaarheid wel.

Algemene verordening gegevensbescherming
Privacy is nu geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Vanaf 25 mei 2018 geldt deze Europese Verordening voor alle EU-lidstaten en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens.

Organisaties (overheden, maar ook bedrijven, verenigingen en stichtingen) mogen alleen persoonsgegevens verzamelen voor speciale doelen die in de Verordening staan. De gebruiker moet informatie krijgen over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hij moet toestemming geven voor de verwerking van zijn gegevens. Als organisaties niet op een verantwoorde manier met persoonsgegevens omgaan, zijn ze aansprakelijk. In deze nieuwe verordening krijgen toezichthouders ook uitgebreidere en zwaardere sanctiebevoegdheden. Deze kunnen oplopen tot een miljoen euro of twee procent van de (wereldwijde) jaaromzet. In Nederland is het College bescherming Persoonsgegevens de toezichthouder.

Eén van de eisen die in de Europese verordening wordt gesteld is het aanstellen van een Adviseur informatieveiligheid (Chief Information Security Officer, CISO). Voor BWB, de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel wordt deze functie uitgevoerd door een medewerker van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt over de voortgang van de informatieveiligheid en de daaraan ten grondslag liggende plannen gerapporteerd.

Wet aanpak woonoverlast
Gemeenten worstelen al lang met het weerbarstige probleem van de woonoverlast. De gemeenteraad kan nu de burgemeester de bevoegdheid geven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaan-wijzingen op te leggen aan de overlastgever. Dit is mogelijk geworden door de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 2017.

Als de gemeenteraad ervoor kiest de burgemeester de nieuwe bevoegdheid toe te kennen, dan wordt daarvoor een bepaling opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Daarnaast moet er uitvoeringsbeleid worden geformuleerd, waarin vastgelegd wordt wanneer de burgemeester gebruik zal maken van deze nieuwe bevoegdheden. Het gaat om verstrekkende maatregelen, die ingrijpen in de privésfeer en daarom niet zo maar kunnen worden ingezet. Criteria dienen beschreven te worden wanneer er sprake is van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast. Al met al een complexe opgave die zorgvuldig dient te worden voorbereid. Een voorstel aan de gemeenteraad wordt in samenspraak met de gemeenten Neerijnen en Lingewaal voorbereid. Gezamenlijke besluitvorming staat gepland voor het eerste kwartaal van 2018.

Relatie met andere programma's

Tussen de programma’s in deze begroting bestaan onderlinge relaties.

Programma 1 heeft een relatie met Programma 2, Wonen, werken en bedrijven omdat de toezichts- en handhavingstaken die door de ODR op de omgevingsvergunningen worden uitgevoerd én de invoering van de Omgevingswet in Programma 2 zijn opgenomen. De relatie tussen Programma 1 en Programma 3, Leefbaarheid, welzijn en zorg is gelegen in het feit dat de Regionale Ambulancevoorziening door de Veiligheidsregio Gelderland Zuid onder Programma 3 valt.

De taken die de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe uitvoert voor de gemeente Geldermalsen, hebben een relatie met de bedrijfsvoering. Daarom heeft Programma 1 ook een relatie met de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Inleiding

Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
  • Wat zijn de risico's?

Speerpunten

Indicatoren

Hieronder staat de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website "Waarstaatjegemeente.nl".

De cijfers van "Waarstaatjegemeente.nl" zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit toeneemt. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. De meest actuele cijfers vindt u op waarstaatjegemeente.nl.

Indicatoren Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

Indicator

Eenheid

Periode

Geldermalsen

Nederland

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

2017

4,57

Niet bekend

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

2017

4,36

Niet bekend

Overhead

% van totale lasten

2017

8,1

Niet bekend

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 inwoners lft 12-17 jaar

2016

80,4

137,4

Harde kern jongeren

aantal per 10.000 inwoners lft 12-24 jaar

2014

0,2

0,8

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2016

0,4

2,3

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2016

4,4

5,3

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2016

3,2

3,3

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

aantal per 1.000 inwoners

2016

5,5

5,6

Inleiding

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Beleidskader

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Geldig tot

Notitie Op afstand en op maat, de gemeen-telijke dienstverleningsvisie en het dienst-verleningsconcept

gemeenteraad

maart 2008

geen einddatum

Verordening Basis Registratie Personen (BRP) (inclusief eerste wijziging)

gemeenteraad

mei 2015

geen einddatum

Regeling beheer en toezicht BRP

college

september 2015

geen einddatum

Privacy reglement BRP

college

september 2015

geen einddatum

Informatiebeveiligingsplan BRP en Waarde-documenten

college

september 2016

september 2018

Reglement Burgerlijke stand

college

juli 2014

geen einddatum

Beheersverordening gemeentelijke begraaf-plaatsen Geldermalsen

gemeenteraad

juni 2015

geen einddatum

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Geldermalsen

gemeenteraad

juni 2015

geen einddatum

Beleidsregels bijzondere begraafplaatsen op eigen grond gemeente Geldermalsen

gemeenteraad

oktober 2011

geen einddatum

Verordening Lijkbezorging 2017

gemeenteraad

december 2016

geen einddatum

Archiefverordening 2017

gemeenteraad

juni 2017

geen einddatum

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inclusief eerste wijziging van mei 2017

gemeenteraad

oktober 2015

geen einddatum

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik en gebiedsontzegging

college

juli 2017

geen einddatum

Beleidsregel braderieën en (thema)markten

burgemeester

september 2015

geen einddatum

Beleidsregel standplaatsen

college

december 2015

geen einddatum

Kadernota Integrale Veiligheid 2017-2020

gemeenteraad

februari 2017

2021

BIBOB beleid

gemeenteraad

november 2012

geen einddatum

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet

burgemeester

september 2015

geen einddatum

Horecaverordening inclusief eerste wijziging van oktober 2015

gemeenteraad

oktober 2013

geen einddatum

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Geldermalsen 2014-2015

gemeenteraad

mei 2014

2016*

Horecaregels en voorschriften Geldermalsen

college

september 2012

geen einddatum

Uitvoeringsplan toezicht en handhaving openbare ruimte en Drank- en Horecawet Geldermalsen 2017-2018

college en burgemeester

februari 2017

2019

Klachtenregeling

gemeenteraad

november 2005

geen einddatum

Inspraakverordening

gemeenteraad

mei 2004

geen einddatum

Verordening Commissie Bezwaarschriften

gemeenteraad

november 2002

geen einddatum

Juridisch toetsingskader evenementen artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldermalsen

burgemeester

juni 2016

geen einddatum

* geen fatale termijn voor de doorwerking van het plan, wordt als input meegegeven aan de projectorganisatie West Betuwe

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.

Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatieRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV (incl. reserves)201620172018201920202021
Lasten (x 1.000)
0.1Bestuur1.8121.3631.4011.3821.3831.383
0.2Burgerzaken1.070734589622557589
0.4Overhead2.8716.9656.6796.5986.4396.459
0.8Overige baten en lasten281189211161145144
0.10Mutaties reserves1.317743698651649649
1.1Crisisbeheersing en brandweer1.8121.8311.8391.8131.7881.762
1.2Openbare orde en veiligheid662403461458458458
8.1Ruimtelijke Ordening905040000
8.3Wonen en bouwen01230000
Totaal Lasten9.91512.85511.87811.68511.41911.444
Baten (x 1.000)
0.1Bestuur900000
0.2Burgerzaken521516502502502502
0.4Overhead62204444
0.8Overige baten en lasten1400000
0.10Mutaties reserves1.534734611492335322
1.1Crisisbeheersing en brandweer100000
1.2Openbare orde en veiligheid191818181818
8.1Ruimtelijke Ordening000000
8.3Wonen en bouwen000000
Totaal Baten2.1041.4881.1351.016859846
Exploitatieresultaat na bestemming-7.812-11.367-10.744-10.668-10.558-10.596

De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatieRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV mutaties reserves201620172018201920192021
Toevoegingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves1.3171.317698651649649
Totaal toevoegingen1.3171.317698651649649
Onttrekkingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves1.534734611492492322
Totaal onttrekkingen1.534734611492492322
Saldo mutaties reserves-217-21787159313326