Voor de begroting 2018 werkten we de risicoanalyse bij. We verwijderden de financiële effecten van risico’s die in de jaarrekening geëffectueerd zijn.

De risico’s deelden we in naar:

  • risico’s van open einde regelingen
  • overige risico’s
  • risico’s van de bezuinigingen

Er zijn inschattingen gemaakt van:

  • de omvang van het risico
  • de kans dat het risico zich voordoet
  • het jaar dat het risico kan optreden

Met deze factoren en de uitgangspunten uit de nota Risico’s de baas berekenden we het gewogen risico. Dit geeft het volgende beeld:

Categorie/ gewogen risico in euro's

2018

2019

2020

2021

Open einde regelingen

254

254

254

254

Overige

280

415

593

235

Bezuinigingsmaatregelen

56

pm

pm

pm

Totaal

590

669

847

489

Risico's open einde regelingen
De open einde regelingen bevatten vooral de risico’s voor Wmo en Jeugdzorg. In het eerste jaar van de decentralisatie van rijkstaken merkten we dat vooral de toereikendheid van de budgetten voor Jeugdzorg onzeker was. Het risico dat dat niet het geval is wordt als gemiddeld ingeschat.

Bij de risico-inschatting hielden we geen rekening met mogelijke aanpassing van de budgetten sociaal domein door het landelijk beeld van de overschotten op de Wmo budgetten.

Overige risico's
De overige risico’s bevatten vooral de risico’s voor onderhoud en vervanging bomen, de risico's van de verbonden partijen en belastingopbrengsten.

NB: in de berekening van het benodigde bufferbedrag is geen rekening gehouden met de risico’s voor de grondexploitatie. Deze risico’s worden afgezet tegen de beschikbare reserves.

Risico's van de bezuinigingen
De risico's van de bezuinigingen gaan over de taakstelling voor huisvesting. We wachten de uitkomsten van de besluitvorming over de fusie met Neerijnen en Lingewaal af. Dan weten we of we het gebouw Kuipershof 4 kunnen afstoten.