Programma Totaal

Stip op de horizon

Voor de gemeente Geldermalsen staat een gezonde financiële positie en beperking van de lokale lasten voor onze inwoners voorop. Een strakke financiële discipline dwingt soms tot pijnlijke keuzes, maar creëert uiteindelijk ook de ruimte om die projecten te realiseren die in het belang zijn van onze gemeenschap. Volgens de methodiek van de solide begroting kunnen wij tegenvallers binnen de begroting opvangen zonder dat bij elke grote tegenvaller een pakket van bezuinigingsmaatregelen moet worden getroffen. De onroerende zaakbelastingen (OZB) verhogen we alleen met een inflatiecorrectie en als blijkt dat er structurele exploitatie-overschotten zijn, onderzoeken we of het mogelijk is de tarieven te verlagen.

Relevante ontwikkelingen en trends

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
De vernieuwing van het BBV heeft ook zijn weerslag gehad in deze programmabegroting. De meeste onderdelen zijn in de begroting 2017 verwerkt. Een aantal onderdelen konden pas in deze begroting verder uitgewerkt en verfijnd worden.

  • De belangrijkste wijziging betreft het beter inzicht in de organisatiekosten. Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven zijn alle organisatiekosten transparant gerapporteerd. Dit houdt in dat organisatiekosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/producten in de betreffende taakvelden verantwoord zijn en de overhead centraal begroot op taakveld 0.4 Overhead, ondersteuning organisatie.
  • Het toerekenen van overheadkosten aan samenhangende diensten waarvoor gemeenten kostendekkende tarieven mogen berekenen is voor de begroting 2018 helder en eenduidig bepaald en vastgelegd in de nog vast te stellen financiële verordening.
  • Vanaf de primitieve begroting 2019 gaan we een stap verder en zal in de paragraaf lokale heffingen per dienst of product toegelicht worden hoe de algemene overhead zich verhoudt tot dergelijke heffingen. Daarmee wordt duidelijk dat gemeente Geldermalsen in ieder geval voor de berekening van tarieven een consistente systematiek hanteert en dit voor de raad en voor andere belanghebbenden ook zichtbaar is.
  • In de begroting 2018 zijn alle investeringen geactiveerd conform het nieuwe BBV. Dit heeft vooral betrekking op de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Tot 2017 had de gemeente nog keuzevrijheid om deze investeringen al dan niet te activeren en af te schrijven. Vanaf het nieuwe BBV wordt activeren verplicht voor investeringen die vanaf 2017 worden gedaan. Deze wijziging zal vanaf begroting 2018 zichtbaar worden.
  • Voor gemeenschappelijke regelingen is het nieuwe BBV pas van toepassing met ingang van begrotingsjaar 2018. Er is in de nieuwe BBV voornamelijk bepaald op welke taakvelden gemeentelijke bijdragen worden begroot en verantwoord. Gemeente Geldermalsen voldoet aan de gestelde eisen.

Verantwoording rechtmatigheid door college van B&W uitgesteld
In het VNG-rapport 'Vernieuwing accountantscontrole gemeenten' uit 2015 is als aanbeveling opgenomen om de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid te verschuiven van de accountant naar het college van burgemeester en wethouders. De wetswijziging, die hiervoor werd aangekondigd, zou met ingang van verantwoordingsjaar 2018 in werking treden. De VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de NBA en andere betrokkenen voeren geregeld overleg over dit onderwerp. Het is niet duidelijk of alle gemeenten behoefte hebben aan deze wijziging, voor kleinere gemeenten zou het juist een verzwaring van de administratieve lasten kunnen betekenen. Daarom wordt er eerst een pilot gedaan met een aantal gemeenten. Afhankelijk van de resultaten van de pilot wordt besloten of de rechtmatigheidsverantwoording verplicht gesteld wordt. Als het doorgaat, betekent dit dat de invoering van de wetswijziging op zijn vroegst 2020 wordt.

Precariobelasting voor nutswerken
Op 21 maart jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat de precarioheffing op nutsnetwerken afschaft. In het wetsvoorstel is een overgangsbepaling opgenomen dat gemeenten die vóór 10 februari 2016 een verordening met tarief hebben vastgesteld kunnen blijven heffen tot en met 2021. Vanaf 2022 kan er derhalve geen precario meer geheven worden en ontstaat er derhalve een structureel financieel gat in de begroting.

Aangezien dit onderwerp zowel op de financiële situatie van de huidige gemeenten als de nieuw te vormen gemeente West Betuwe betrekking heeft, is het noodzakelijk dat de drie gemeenten hierover overeenstemming bereiken. Hierover hebben de drie gemeenteraden in 2017 een besluit genomen. Uitgangspunt van dit besluit is dat de gemeenten de niet geraamde opbrengsten (precariobelasting op elektraleidingen) vanaf 2017 reserveren voor harmonisatie en voor de geleidelijke afbouw van het tekort door de nieuwe gemeente.

Kanttekening hierbij is dat tegen de opgelegde aanslagen nog beroepszaken lopen. In het voorjaar van 2018 bezien wij of het noodzakelijk is om voor de nieuwe gemeente een alternatieve dekking voor de afschaffing van de precariobelasting te zoeken.

Relatie met andere programma's

Inleiding

Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
  • Wat zijn de risico's?

Speerpunten

Indicatoren

Hieronder staan de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens die we hebben opgenomen is de website waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers die op deze website staan zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit zal toenemen. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. De meest actuele cijfers vindt u op waarstaatjegemeente.nl.

Indicatoren Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Indicator

Eenheid

Periode

Geldermalsen

Nederland

Gemiddelde WOZ waarde

€ 1.000

2016

269

209

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

2017

882

650

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2017

933

723

Inleiding

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Beleidskader

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Geldig tot en met

Financiële verordening gemeente Geldermalsen

Gemeenteraad

26 maart 2013

Vervanging
in 2017 *

Kadernota 2017 met de hierin opgenomen uitgangspunten voor de begroting 2018

Gemeenteraad

27 juni 2017

Treasurystatuut

Gemeenteraad

26 september 2017

Geen einddatum

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

Gemeenteraad

20 december 2016

Geen einddatum

1e wijziging van de verordening onroerende- zaakbelastingen 2017

Gemeenteraad

31 januari 2017

Geen einddatum

Verordening rioolheffing 2017

Gemeenteraad

20 december 2016

Geen einddatum

Verordening hondenbelasting 2017

Gemeenteraad

20 december 2016

Geen einddatum

Verordening toeristenbelasting 2017

Gemeenteraad

20 december 2016

Geen einddatum

Verordening lijkbezorgingsrechten 2017

Gemeenteraad

20 december 2016

Geen einddatum

Verordening marktgelden 2017

Gemeenteraad

20 december 2016

Geen einddatum

Verordening precariobelasting 2016

Gemeenteraad

15 december 2015

Geen einddatum

Verordening reclamebelasting 2017

Gemeenteraad

20 december 2016

Geen einddatum

Verordening parkeerbelastingen 2017-II

Gemeenteraad

27 juni 2017

Geen einddatum

Legesverordening 2017

Gemeenteraad

20 december 2016

Geen einddatum

Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017

Algemeen Bestuur

22 december 2016

Geen einddatum

* Het herzien van deze verordeningen wordt in één harmonisatieslag door de Bedrijfsvoerings-
organisatie West Betuwe gedaan.

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.

Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Financiering en algemene dekkingsmiddelenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV (incl. reserves)201620172018201920202021
Lasten (x 1.000)
0.3Beheer overige gebouwen en gronden1.2581.055630655630625
0.5Treasury-1.2582.858-41152395783
0.7Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds600000
0.8Overige baten en lasten29284391388371368
0.10Mutaties reserves6.4842.3112.5702.6522.6562.659
0.61OZB woningen266282293298306305
0.62OZB niet-woningen000000
0.64Belastingen overig1073226222222
3.3Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen200000
3.4Economische promotie600000
Totaal Lasten6.9006.8223.4994.0674.3804.762
Baten (x 1.000)
0.3Beheer overige gebouwen en gronden449154158158158158
0.5Treasury1.4925.7268901.2451.4071.701
0.7Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds29.82029.35531.13731.33631.47031.515
0.8Overige baten en lasten255222222222222222
0.10Mutaties reserves3.819709490000
0.61OZB woningen4.1824.1114.2044.2434.2774.296
0.62OZB niet-woningen3.4433.1363.3423.3483.3523.358
0.64Belastingen overig3.2053.2153.2173.2173.2173.217
3.3Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen988888
3.4Economische promotie102100102102102102
Totaal Baten46.77646.73643.77043.87944.21344.577
Exploitatieresultaat na bestemming39.87639.91440.27139.81339.83439.815

De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.

Financiering en algemene dekkingsmiddelenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV mutaties reserves201620172018201920192021
Toevoegingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves6.4846.4842.5702.6522.6562.659
0.11Resultaat van de rekening van baten en lasten7.7567.7560000
Totaal toevoegingen14.24014.2402.5702.6522.6562.659
Onttrekkingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves3.819709490000
Totaal onttrekkingen3.819709490000
Saldo mutaties reserves10.42110.4212.0802.6522.6562.659

Beheer overige gebouwen en gronden

De afname van de lasten bij het taakveld beheer overige gebouwen en gronden ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt door de lagere rentetoerekening aan de strategische gronden.

Treasury

Bij het taakveld Treasury worden onder andere het renteresultaat en de dividenduitkeringen geraamd van de aandelen van BNG Bank, Alliander en Vitens. Voor meer inzicht wordt verwezen naar paragraaf 4 Financiering.

Lokale heffingen

Voor meer inzicht in de lokale heffingen en economische promotie (=toeristenbelasting) wordt verwezen naar paragraaf 1 Lokale heffingen.

Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op basis van de meest recente gegevens en maatregelen die in de Meicirculaire 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn aangekondigd. De uitkering is berekend aan de hand van de maatstaven ingevolge de Financiële Verhoudingswet.
Met de uitkomsten van de Septembercirculaire 2017 is bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds nog geen rekening gehouden. Dit vanwege de late verschijningsdatum van deze circulaire.

Overige baten en lasten

Onder deze post worden onder andere de stelposten voor onvoorziene uitgaven, prijsstijgingen en areaaluitbreidingen.

Onvoorziene uitgaven
Voor de wettelijk verplichte post onvoorziene uitgaven is een stelpost van 126.000 euro opgenomen.

Vennootschapsbelasting (VpB)
De financiële effecten van de VpB-plicht zijn nog niet meegenomen.

Mutaties reserves

Voor meer inzicht in de mutaties reserves wordt verwezen naar paragraaf 8. In het overzicht hiervoor worden alleen de reservemutaties van dit programma weergegeven.