Overzicht taakvelden

Taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

9

1.812

-1.804

0

1.363

-1.363

0

1.401

-1.401

0.2 Burgerzaken

521

1.070

-549

516

734

-218

502

589

-87

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

449

1.258

-809

154

1.055

-901

158

630

-472

0.4 Overhead

6

2.871

-2.865

220

6.965

-6.744

4

6.679

-6.675

0.5 Treasury

1.492

-1.258

2.749

5.726

2.858

2.868

890

-411

1.301

0.61 OZB woningen

4.182

266

3.916

4.111

282

3.829

4.204

293

3.911

0.62 OZB niet-woningen

3.443

0

3.443

3.136

0

3.136

3.343

0

3.343

0.63 Parkeerbelasting

371

0

371

392

0

392

326

0

326

0.64 Belastingen overig

3.205

107

3.099

3.215

32

3.183

3.257

26

3.231

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

29.820

6

29.814

29.355

0

29.355

31.137

0

31.137

0.8 Overige baten en lasten

269

310

-41

222

473

-251

222

602

-380

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1

1.812

-1.812

0

1.831

-1.831

0

1.839

-1.839

1.2 Openbare orde en veiligheid

19

698

-679

18

437

-420

18

496

-478

2.1 Verkeer en vervoer

1.117

4.380

-3.263

92

3.402

-3.310

112

3.127

-3.015

2.2 Parkeren

18

105

-87

20

65

-44

20

54

-34

2.3 Recreatieve havens

0

0

0

0

0

0

0

21

-21

2.5 Openbaar vervoer

10

62

-52

0

56

-56

0

265

-265

3.1 Economische ontwikkeling

0

170

-170

0

275

-275

0

158

-158

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.028

658

2.370

15.511

9.728

5.783

3.937

675

3.263

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

52

60

-8

54

42

12

55

79

-24

3.4 Economische promotie

126

26

101

124

22

102

126

28

98

4.2 Onderwijshuisvesting

64

2.089

-2.025

43

2.136

-2.093

50

1.752

-1.702

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

209

1.396

-1.187

187

1.288

-1.101

218

1.353

-1.134

5.1 Sportbeleid en activering

0

335

-335

0

212

-212

0

108

-108

5.2 Sportaccommodaties

4

334

-331

238

391

-154

4

455

-451

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

73

-73

0

87

-87

0

121

-121

5.4 Musea

0

0

0

0

0

0

0

7

-7

5.5 Cultureel erfgoed

7

124

-117

1

140

-140

1

194

-193

5.6 Media

46

730

-683

44

728

-683

48

707

-658

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

183

3.026

-2.843

60

2.177

-2.117

61

1.956

-1.894

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

984

3.987

-3.004

776

3.720

-2.944

789

3.146

-2.357

6.2 Wijkteams

0

382

-382

0

281

-281

0

745

-745

6.3 Inkomensregelingen

3.396

6.289

-2.893

3.082

4.635

-1.553

3.687

5.658

-1.970

6.4 Begeleide participatie

616

2.380

-1.764

0

2.565

-2.565

0

2.215

-2.215

6.5 Arbeidsparticipatie

0

278

-278

0

200

-200

0

243

-243

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

618

-618

0

450

-450

0

664

-664

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

434

2.966

-2.532

438

4.600

-4.162

335

3.678

-3.343

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

2.811

-2.811

0

2.236

-2.236

0

3.084

-3.084

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

0

0

49

-49

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

1.293

-1.293

0

1.640

-1.640

0

1.440

-1.440

7.1 Volksgezondheid

0

1.149

-1.149

0

1.073

-1.073

0

1.092

-1.092

7.2 Riolering

4.106

3.378

728

4.381

3.467

914

4.615

3.504

1.111

7.3 Afval

0

4

-4

0

4

-4

0

8

-8

7.4 Milieubeheer

-5

621

-626

4

504

-500

4

735

-731

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

657

801

-144

848

901

-53

674

728

-54

8.1 Ruimtelijke Ordening

222

901

-679

133

641

-508

133

586

-453

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

6.962

3.664

3.298

4.576

4.656

-80

3.003

3.554

-552

8.3 Wonen en bouwen

850

1.295

-446

622

1.370

-748

622

1.426

-804

Saldo taakvelden

66.871

55.338

11.532

78.298

69.723

8.575

62.555

55.758

6.797

Mutaties reserves

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.10 Mutaties reserves

9.812

13.588

-3.776

2.063

10.018

-7.955

2.328

8.121

-5.793

Mutaties reserves

9.812

13.588

-3.776

2.063

10.018

-7.955

2.328

8.121

-5.793

Geraamd resultaat

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

76.683

68.927

7.756

80.361

79.741

619

64.883

63.879

1.004

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Taakveld

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

0

1.382

-1.382

0

1.383

-1.383

0

1.383

-1.383

0.2 Burgerzaken

502

622

-120

502

557

-55

502

589

-87

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

158

655

-497

158

630

-472

158

625

-467

0.4 Overhead

4

6.598

-6.593

4

6.439

-6.434

4

6.459

-6.454

0.5 Treasury

1.245

52

1.193

1.407

395

1.013

1.701

783

918

0.61 OZB woningen

4.243

298

3.946

4.277

306

3.971

4.296

305

3.991

0.62 OZB niet-woningen

3.348

0

3.348

3.353

0

3.353

3.359

0

3.359

0.63 Parkeerbelasting

326

0

326

326

0

326

326

0

326

0.64 Belastingen overig

3.257

22

3.235

3.257

22

3.235

3.257

22

3.235

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

31.336

0

31.336

31.470

0

31.470

31.515

0

31.515

0.8 Overige baten en lasten

222

548

-326

222

517

-295

222

512

-290

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

1.813

-1.813

0

1.788

-1.788

0

1.762

-1.762

1.2 Openbare orde en veiligheid

18

492

-474

18

492

-474

18

492

-474

2.1 Verkeer en vervoer

112

3.223

-3.111

112

3.780

-3.668

112

3.797

-3.685

2.2 Parkeren

20

54

-34

20

54

-34

20

54

-34

2.3 Recreatieve havens

0

21

-21

0

21

-21

0

21

-21

2.5 Openbaar vervoer

0

3.785

-3.785

0

85

-85

0

85

-85

3.1 Economische ontwikkeling

0

165

-165

0

165

-165

0

165

-165

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

48

5

44

48

36

12

48

36

12

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

55

79

-24

55

79

-24

55

79

-24

3.4 Economische promotie

126

28

98

126

28

98

126

28

98

4.2 Onderwijshuisvesting

50

2.138

-2.088

50

2.264

-2.214

50

2.293

-2.243

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

303

1.420

-1.117

303

1.429

-1.126

303

1.450

-1.147

5.1 Sportbeleid en activering

0

103

-103

0

103

-103

0

103

-103

5.2 Sportaccommodaties

4

476

-472

4

471

-467

4

468

-464

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

120

-120

0

121

-121

0

120

-120

5.4 Musea

0

7

-7

0

7

-7

0

7

-7

5.5 Cultureel erfgoed

1

159

-158

1

145

-145

1

145

-145

5.6 Media

48

706

-658

48

706

-658

48

706

-658

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

61

1.941

-1.879

61

1.936

-1.874

61

1.926

-1.864

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

789

3.107

-2.317

789

3.106

-2.317

789

3.106

-2.317

6.2 Wijkteams

0

694

-694

0

716

-716

0

716

-716

6.3 Inkomensregelingen

3.755

5.693

-1.938

3.773

5.699

-1.926

3.751

5.639

-1.888

6.4 Begeleide participatie

0

2.136

-2.136

0

2.076

-2.076

0

2.048

-2.048

6.5 Arbeidsparticipatie

0

205

-205

0

223

-223

0

268

-268

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

664

-664

0

664

-664

0

664

-664

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

335

3.628

-3.293

335

3.666

-3.331

335

3.734

-3.399

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

3.055

-3.055

0

3.051

-3.051

0

3.067

-3.067

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

49

-49

0

49

-49

0

49

-49

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

1.440

-1.440

0

1.440

-1.440

0

1.440

-1.440

7.1 Volksgezondheid

0

1.062

-1.062

0

1.062

-1.062

0

1.062

-1.062

7.2 Riolering

4.636

3.524

1.112

4.657

3.544

1.113

4.678

3.565

1.113

7.3 Afval

0

8

-8

0

8

-8

0

8

-8

7.4 Milieubeheer

4

547

-543

4

547

-543

4

547

-543

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

681

666

15

689

679

10

697

691

6

8.1 Ruimtelijke Ordening

133

586

-453

133

586

-453

133

586

-453

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

3.020

3.571

-551

2.593

3.152

-559

3.250

3.816

-567

8.3 Wonen en bouwen

622

1.365

-743

622

1.365

-743

622

1.365

-743

Saldo taakvelden

59.463

58.911

551

59.418

55.593

3.825

60.445

56.786

3.659

Mutaties reserves

Begroting 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.10 Mutaties reserves

5.269

4.743

526

1.506

4.245

-2.739

1.504

4.251

-2.747

Mutaties reserves

5.269

4.743

526

1.506

4.245

-2.739

1.504

4.251

-2.747

Geraamd resultaat

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

64.732

63.655

1.077

60.923

59.838

1.085

61.949

61.037

912

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.