Overzicht incidentele baten en lasten

Inleiding
De begroting 2018 bevat een aantal incidentele baten en lasten. Dit overzicht draagt bij aan het inzicht in de financiële positie op de korte en lange termijn. De toezichthouder gebruikt deze informatie ook t.b.v. het beoordelen van het begrotingsevenwicht. Baten en lasten zijn in principe incidenteel als ze voor maximaal drie jaar zijn opgenomen.

In de begroting staan ook veel posten die een verloop kennen over de jaren. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kapitaallasten, de algemene uitkering en de opbrengsten OZB. Dit hebben wij beschouwd als autonome ontwikkelingen en de verschillen tussen de jaren zijn niet aangemerkt als incidentele baten en lasten. Ook budgetten die eens in de 2 of meer jaren zijn opgenomen, vanwege een bepaald patroon in de uitgaven (zoals verkiezingen) zijn niet als incidentele baten en lasten opgenomen. Als ondergrens is een bedrag van € 5.000 gehanteerd.

Meerjarig overzicht incidentele baten en lasten
Onderstaand zijn meerjarig de incidentele baten en lasten opgenomen. Per saldo zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten.

Incidentele Baten

Omschrijving

programma

2018

2019

2020

2021

Mutaties per programma:

Resultaat grondexploitaties

2

3.219.031

Totaal incidentele baten per programma

3.219.031

-

-

Onttrekkingen reserves:

Uitwerkingsplan Lingekwartier

4

48.500

13.500

Dekking toekomstige nadelige saldi

5

490.101

0

-

Beschikbaar stellen bijdrage spoorweg PHS

4

-

3.700.000

0

0

Totaal incidentele mutaties reserves

538.601

3.713.500

0

0

Totaal programma's en reserves

3.757.632

3.713.500

0

0

Incidentele Lasten

Omschrijving

programma

2018

2019

2020

2021

Mutaties per programma:

Spoorproject Gdm-Tricht

4

200.000

Sociaal ondernemen

3

80.400

Uitwerkingsplan Lingekwartier

4

48.500

13.500

Duurzaamheid

2

188.000

Lokale gezondheidsbeleid

3

6.000

Dorpsplannen (leefbaarheid)

3

45.000

Omgevingswet

2

50.000

Leegstandswet

2

10.000

Jongeren op gezond gewicht

3

5.000

Bijdrage spoorweg PHS

4

0

3.700.000

0

0

Totaal incidentele lasten per programma

632.900

3.713.500

0

0

Toevoegingen reserves:

Algemene reserve resultaat grondexploitatie

2

3.219.031

0

0

0

Totaal incidentele mutaties reserves

3.219.031

0

0

0

Totaal programma's en reserves

3.851.931

3.713.500

0

0

Totaal overzicht:

Totaal incidentele baten

3.757.632

3.713.500

0

0

Totaal incidentele lasten

3.851.931

3.713.500

0

0

Saldo incidentele baten en lasten

-94.299

0

0

0