Programma Totaal

Stip op de horizon

De overkoepelende beleidsdoelstelling bij dit programma is het behouden én benutten van het landschappelijke karakter van de gemeente. Tegelijkertijd moeten de ontwikkelingen in mobiliteit in goede banen geleid worden. Zoals elektrische fietsen en auto's en eco-combi's (extra lange vrachtwagens).

Uitgangspunt is om op een doelmatige en doeltreffende wijze de openbare ruimte en de infrastructuur in te richten en te beheren met voldoende aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Daarbij wordt zo veel als mogelijk het beheer planmatig uitgevoerd op een, over het algemeen, basis niveau.

We zoeken steeds meer de samenwerking met de inwoners. Dat is ook het uitgangspunt van de nieuwe gemeente West Betuwe. Inwoners willen we ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid. In onze eigen gemeente hebben we al langere tijd afspraken met speeltuinverenigingen over het onderhoud van de speelplaatsen, met sportverenigingen over het beheer van de velden en Groen Doen verklaringen voor het onderhoud van het groen in wijken/straten. Daar komen nieuwe ontwikkelingen bij:

 • op wat grotere schaal, vanuit de dorpsplannen
 • op een kleinere schaal, zoals met en door de inwoners verbeteren van de kwaliteit van het groen bij Groen van voldoende naar goed

Relevante ontwikkelingen en trends

Nieuwe Natuurwet
Per 1 januari 2017 is de nieuwe Natuurwet van kracht. De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt straks 3 wetten;

 • de Natuurbeschermingswet 1998
 • de Boswet
 • de Flora- en faunawet

De rijksoverheid vraagt gemeenten om een gebruiksvriendelijk loket. Voor inwoners en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijk schadelijke gevolgen voor de natuur toelaatbaar is. De Omgevingsdienst Rivierenland ontwikkelt een eenvoudig stappenplan. Met het stappenplan ziet de toetser van plannen snel of activiteiten de natuur schaden. In de gemeente namen de afdelingen de natuurregels al op in hun werkwijze.

Klimaatbestendig Geldermalsen
De dorpen met haar buitengebieden zijn de plekken waar onze inwoners wonen, werken, ondernemen en hun vrije tijd doorbrengen. Een goede kwaliteit van de leefomgeving is essentieel.
Deze kwaliteit staat onder druk door klimaatveranderingen: heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor schade aan gebouwen, openbare ruimte, gezondheid en economie.
Met elkaar (bewoners/bedrijven/overheid) zullen we, ieder vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid, moeten inspelen op deze klimaatveranderingen. En door deze opgave te combineren met andere (fysieke) opgaven kunnen we een verbetering van de bebouwde kwaliteit bereiken. Beschikbare middelen worden op deze wijze zo efficiënt mogelijk ingezet.

Om hieraan invulling te geven gebruiken we een klimaattrap. De klimaattrap zoomt in op wateroverlast, waterschade, droogte, hittestress en smog.
Met deze klimaattrap werken we de integrale disciplines verder uit:

 • wonen
 • infrastructuur
 • groen
 • duurzaamheid
 • recreatie
 • water
 • riolering

Straatparkeren mogelijk Btw-belast
Onlangs heeft de advocaat-generaal in een cassatieprocedure geadviseerd om het aanbieden van straatparkeren als Btw-belaste prestatie te beschouwen. Het Hof van Justitie moet nog een uitspraak hierover doen. Mocht het hof hierin meegaan, dan kan de uitspraak voor alle gemeenten die straat-parkeren aanbieden grote gevolgen hebben. Over de parkeeropbrengsten zal dan Btw moeten worden afgedragen. Wij blijven deze ontwikkeling volgen.

Relatie met andere programma's

Tussen de programma’s in deze begroting bestaan onderlinge relaties. Er is afstemming met programma 2 voor het speerpunt Duurzaamheid (in relatie tot het herziene beheerplan Openbare Verlichting en het toenemende gebruik van elektrische auto's).

Bij programma 3 is afstemming met het speerpunt dorpsgericht werken, met het oog op het werken met dorpsambtenaren en het besteden van het dorpsbudget.

Klimaatbestendig Geldermalsen wordt binnen de omgevingsvisie opgenomen in programma 2. Een aantal beleidspunten en te nemen maatregelen worden binnen het nieuwe Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 opgenomen (opgesteld in WB verband).

Inleiding

Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
 • Wat willen we bereiken?
 • Wat gaan we daarvoor doen?
 • Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
 • Wat zijn de risico's?

Speerpunten

Indicatoren

Hieronder staan de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers van waarstaatjegemeente.nl zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit toeneemt. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. De meest actuele cijfers vindt u op waarstaatjegemeente.nl.

Indicatoren Landschap, verkeer en openbare ruimte

Indicator

Eenheid

Periode

Geldermalsen

Nederland

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2015

5

8

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

2015

10

9

Inleiding

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Beleidskader

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Geldig tot en met

Mobiliteitsvisie Geldermalsen

gemeenteraad

januari 2017

2030 *

Verbreed gemeentelijk Rioleringsbeleids-plan, inclusief Stedelijk Waterplan

gemeenteraad

mei 2013

2018 **

Beleids- en beheerplan Begraafplaatsen

gemeenteraad

mei 2016

2021 **

‘Malsen aan de Linge’
Landschapsontwikkelingsplan

gemeenteraad
gemeenteraad

maart 2012
maart 2008

geen einddatum

Beheerplan Groen

gemeenteraad

december 2009

2017 ***

Beheerplan Bomen

gemeenteraad

december 2011

2018 ***

Beheerplan Wegen

gemeenteraad

juli 2014

2019 ***

Beheerplan Bermen

college

juli 2014

geen planmatig beheer

Beheerplan Baggeren 2015-2029

gemeenteraad

juni 2014

2019 ***

Beheerplan Kunstwerken

gemeenteraad

juni 2010

2017 ***

Beheerplan Watergangen

gemeenteraad

januari 2013

2017 ***

Beheerplan Beschoeiingen

gemeenteraad

juni 2010

2018 ***

Beheerplan renovatie sportvelden

gemeenteraad

juni 2013

2017 ***

Beheerplan Hekwerken

gemeenteraad

juni 2010

2015 ***

Beheerplan Overige gebouwen

gemeenteraad

juli 2013

2023 ***

Beheerplan Schoonhouden van wegen

gemeenteraad

juni 2015

2020 ***

Beleidsplan Openbare Verlichting

gemeenteraad

mei 2016

2021 ***

* De mobiliteitsvisie in WB verband wordt naar verwachting vastgesteld in mei 2018.
** Het vGRP en het beleids- en beheerplan begraafplaatsen in West Betuwe verband worden naar
verwachting vastgesteld in november 2018.
*** actualisatie wordt in het kader van West Betuwe doorgeschoven tot na 1/1/2019, d.m.v. een separaat
raadsvoorstel.

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.

Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Landschap, verkeer en openbare ruimteRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV (incl. reserves)201620172018201920202021
Lasten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves4.2514441.007991480483
0.63Parkeerbelasting000000
1.2Openbare orde en veiligheid363434343434
2.1Verkeer en vervoer4.3803.4023.1273.2233.7803.797
2.2Parkeren1056554545454
2.3Recreatieve havens0021212121
2.5Openbaar vervoer62562653.7858585
5.5Cultureel erfgoed114130184149135135
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie2.6691.9471.7701.7541.7491.740
7.2Riolering3.3783.4673.5043.5243.5443.565
7.3Afval448888
7.5Begraafplaatsen en crematoria801901728666679691
Totaal Lasten15.80010.45010.70214.20910.56910.613
Baten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves3.9774574744.175498504
0.63Parkeerbelasting371392326326326326
1.2Openbare orde en veiligheid000000
2.1Verkeer en vervoer1.11792112112112112
2.2Parkeren182020202020
2.3Recreatieve havens000000
2.5Openbaar vervoer1000000
5.5Cultureel erfgoed700000
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie3356666
7.2Riolering4.1064.3814.6154.6364.6574.678
7.3Afval000000
7.5Begraafplaatsen en crematoria657848674681689697
Totaal Baten10.2966.1956.2279.9566.3086.343
Exploitatieresultaat na bestemming-5.504-4.255-4.472-4.252-4.261-4.271

De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.

Landschap, verkeer en openbare ruimteRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV mutaties reserves201620172018201920192021
Toevoegingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves4.2514.2511.007991480483
Totaal toevoegingen4.2514.2511.007991480483
Onttrekkingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves3.9774574744.1754.175504
Totaal onttrekkingen3.9774574744.1754.175504
Saldo mutaties reserves274274532-3.184-18-20