Het verloop van het begrotingssaldo 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 vanaf de Kadernota 2017 is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro

2018

2019

2020

2021

Saldo na vaststelling Kadernota 2017

997

468

443

288

Budgetaanpassingen na Kadernota 2017

401

640

673

655

Saldo bestaand beleid

1.398

1.108

1.116

943

Nieuw beleid 2018

-394

-31

-31

-31

Dekkingsplan 2018

0

0

0

0

Begrotingssaldo (exclusief risicobuffer)

1.004

1.077

1.085

912

Risicobuffer bij meerjarenbegroting 2018

-590

-669

-847

-489

Ruimte ten opzichte van risicobuffer

414

408

238

423

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de bedragen in de meeste tabellen in deze begroting zijn afgerond op duizendtallen. Hierdoor tellen de samenstellende delen niet altijd op tot de gepresenteerde totalen.