Inleiding

In deze paragraaf is een actueel overzicht opgenomen van de verwachte stand van de aanwezige reserves en voorzieningen per 1 januari 2018 en 31 december 2018. De geraamde toevoegingen en onttrekkingen in 2018 zijn in het overzicht opgenomen. In paragraaf 3 ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ wordt nader ingegaan op de diverse beheerplannen waar een voorziening voor is gevormd, bijvoorbeeld voor de beheerplannen wegen, riolering en overige gemeentelijke gebouwen.

Selecteer een onderwerp